Meist

Meie põhitegevuseks on eakatele üldhooldusteenuse, lastele asenduskoduteenuse ja puuetega inimestele erihoolekandeteenuste osutamine. Taheva Sanatoorium asub looduskaunis kohas, eemal saastest ja linnakärast.  Teenuste osutamisel peame oluliseks inimlikke väärtusi, inimõigusi, ressursside optimaalset kasutust, tervist ja keskkonda säästvaid käitumisharjumusi, tervet ja sõbralikku elukeskkonda, koostöösuhteid partnerite ja kogukonnaga ning osutavate teenuste kvaliteeti.

Meie pakutavad teenused jagunevad kolmeks:

Asendushooldusteenus toetab igakülgselt kasvandiku ettevalmistamist toimetulekuks iseseisvas elus lähtuvalt tema arengupotentsiaalist.
Üldhooldeteenus osutab kvaliteetset hooldus- ja põetusteenust ning arvestab kliendi individuaalsuse ning erivajadustega.
Erihoolekandeteenused toetavad puudega isiku võimalikult iseseisvat toimetulekut igapäevaelus.

Sihtasutuse personal on valitud, arvestades sotsiaalvaldkonna nõudmisi asendushooldusteenuse, erihoolekandeteenuste ja üldhooldusteenuse osutamisel ning teenuse saajate vajadusi.
Me pakume turvatunnet ja toetust, osutades klientidele toimetulekut toetavaid sotsiaalhoolekandeteenuseid vastavalt iga kliendi vajadusele. Peamiselt on nendeks teenusteks asenduskodu vanemliku hoolitsuseta lastele, üldhooldusteenus eakatele ja erihoolekanne puudega inimestele.

SA Taheva Sanatoorium on klientide ja kasvandike iseseisvat toimetulekut toetav, nende eripäraga arvestav, paindlikke lahendusi pakkuv, tervislikke eluviise propageeriv ja pidevalt õppiv ning arenev hoolekandeasutus. Peame tähtsaks ausust, avatust ja usaldusväärsust. Klient on meie jaoks võrdväärne partner. Teeme meeskonnatööd ja panustame pidevasse õppimisse. Kui Sinu lähedane vajab erihoolitsust, tuge ja abi, võta meiega ühendust. Taheval ei ole keegi kunagi üksi.

 

Meie missioon

Sihtasutus pakub turvatunnet ja toetust osutades teenuse saajatele toimetulekut toetavaid sotsiaalhoolekandeteenuseid, milleks peamiselt on asendushooldusteenus vanemaliku hoolitsuseta lastele, üldhooldusteenus eakatele ja erihoolekanne puudega inimestele.

Asendushooldusteenus toetab igakülgselt teenuse saaja ettevalmistamist toimetulekuks iseseisvas elus lähtuvalt tema arengupotentsiaalist.

Üldhooldusteenus osutab kvaliteetset hooldus- ja põetusteenust ning arvestab teenuse saaja individuaalsuse ning erivajadustega.

Erihoolekandeteenused toetavad puudega teenuse saaja võimalikult iseseisvat toimetulekut igapäevaelus.

Meie visioon

Sihtasutus on teenuse saajate iseseisvat toimetulekut toetav, nende eripäraga arvestav, paindlikke lahendusi pakkuv, tervislikke eluviise propageeriv ja pidevalt õppiv ning arenev hoolekandeasutus.

Võta meiega ühendust