Missioon, visioon ja põhiväärtused

 

Missioon

Sihtasutus pakub turvatunnet ja toetust, osutades teenuse saajatele toimetulekut toetavaid sotsiaalhoolekandeteenuseid, milleks peamiselt on asendushooldusteenus vanemaliku hoolitsuseta lastele, üldhooldusteenus eakatele ja erihoolekanne puudega inimestele.
Asendushooldusteenus toetab igakülgselt teenuse saaja ettevalmistamist toimetulekuks iseseisvas elus lähtuvalt tema arengupotentsiaalist.
Üldhooldusteenus osutab kvaliteetset hooldus- ja põetusteenust ning arvestab teenuse saaja individuaalsuse ning erivajadustega.
Erihoolekandeteenused toetavad puudega teenuse saaja võimalikult iseseisvat toimetulekut igapäevaelus.

 

Visioon

Sihtasutus on teenuse saajate iseseisvat toimetulekut toetav, nende eripäraga arvestav, paindlikke lahendusi pakkuv, tervislikke eluviise propageeriv ja pidevalt õppiv ning arenev hoolekandeasutus.

 

Põhiväärtused

Ausus, avatus ja usaldusväärsus
Oleme avatud ning usaldusväärsed ja hindame ka teistes seda. Peame oma lubadusi, täidame kokkuleppeid ja julgeme võtta vastutust.

Teenuse saaja on võrdväärne partner
Me kuulame teenuse saajat ja arvestame tema huve, suhtume temasse lugupidavalt. Teenuse saajal on oma õigused ja kohustused. Peame kinni võrdõiguslikkuse tagamise põhimõtetest. Sihtasutuses ei diskrimineerita kedagi tulenevalt tema soost, usulistest veendumustest, tervislikust seisundist jms. Meie teenuse saajate õigused on tagatud Eesti Vabariigi põhiseaduse ja teiste Eestis kehtivate õigusaktidega, Euroopa inimõiguste konventsiooniga ja ÜRO lapse õiguste konventsiooniga. Austame iga teenuse saaja põhiõigust enesemääratlusele.

Initsiatiivi ja omaalgatuse toetamine
Toetame töötajate, teenuse saajate, koostööpartnerite positiivseid algatusi. Arutelud, kaasamõtlemine ja projektide algatamine on väärtustatud.

Jõustamine

Aitame inimestel saavutada kontrolli oma elu üle, märgata ja tunnustada inimeste püüdlusi, võimalusi, andeid, võimeid ja tulevikuplaane ning anda inimestele võimalus proovida lahendada ise oma eluolukord.

Kogukonnakeskne lähenemine

Teenuste kvaliteedi parendamiseks kaasame kohaliku omavalitsuse üksusi, tugiisikuid, ettevõtteid, ühiskondlikke ja muid organisatsioone ning selleks soovi avaldavaid inimesi. See aitab tõsta usaldust meie asutuse vastu ja suurendab usku, et igaühel on võimalik panustada oma elukeskkonna ning teenuste kvaliteedi parendamise tagamisse.

Meeskonnatöö

Me tegutseme tasakaalukalt sihtasutuse huvides, jagame ülesandeid ja vastutust nende täitmise eest. Me austame oma kolleege ning raskel hetkel pakume üksteisele abi ja toetust.

Areng ja õppimine

Meie töötajad väärtustavad õppimist ning tegelevad pidevalt enese täiendamisega. Rakendame sihtasutuses PDCA-mudelit, mis tähendab esmalt planeerimist ehk eesmärkide püstitamist ja vajaduste määratlemist. Seejärel plaani järgi tegutsemist, kontrollimist ja selle alusel plaanis vajalike muudatuste tegemist. Tegemist on pideva parendamise tsükliga.