Erihoolekandeteenused

Erihoolekandeteenused on mõeldud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega inimestele, kes vajavad igapäevaelus toimetulekuks juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet.

Igale erihoolekande teenuse saajale määratakse osakonna siseselt tugiisik (tegevusjuhendaja) ja koostatakse tegevusplaan, mis on teenuse saajaga töötamise aluseks.
See on töötaja, teenuse saaja ja/või meeskonna ühiselt koostatud dokument, mis määratleb teenuse saaja eesmärgid ja erinevate seotud osapoolte tegevused teenuse osutamise ajaks. Tegevusplaan koostatakse koos teenuse saajaga või koos teenuse saaja seadusliku esindajaga 30 päeva jooksul pärast teenuse saaja teenusele saabumist.
Teenuse saajale osutatud tegevused ning nende võimaliku mõju dokumenteerib tegevusjuhendaja üks kord kuus (nt milline oli teenuse saaja seisund, milliseid tegevusi talle osutati, kuidas mõjusid, kas oleks mõistlik tegevusi ümber korraldada kliendile sobivamaks).

Tegevuste toimimise tulemusi hinnatakse kord kvartalis koos teenuse saaja või eestkostjaga. Erihoolekande teenuse osutamise lõppedes või teenuselt lahkudes, hindab teenuse osutaja, kuivõrd teenuse osutamine on täitnud tegevusplaanis püstitatud eesmärki.

Sõltuvalt inimese vaimse tervise olukorrast, pakume erinevaid teenuseid, et tema arengut soodustada ja toimetulekul toetada.

Igapäevaelu toetamise teenus

Toetab isiku parimat võimalikku iseseisvat toimetulekut ja arengut psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu. Teenuse maksumuse kohta vaata siit.

Töötamise toetamise teenus

Selle teenuse eesmärgiks on juhendada ja nõustada isikut, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ja parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ning töötamise ajal. Teenuse maksumuse kohta vaata siit.

Ööpäevaringne erihoolduse teenus

Tagab isiku ööpäevaringse hooldamise ja arendamise koos majutuse ja toitlustamisega.  Tagatakse teenust saava isiku iseseisva toimetuleku säilimine ja suurenemine ning turvaline elukeskkond teenuse osutaja territooriumil. Teenuse maksumuse kohta vaata siit.

Kogukonnas elamise teenus

On isiku põhivajaduste rahuldamiseks ja arenguks soodsa peresarnase elukorralduse loomine koos majutuse ja toitlustamisega, et suurendada isiku iseseisvat toimetulekut ja arendada igapäevaelu tegevuste korraldamise oskusi ühistes tegevustes osalemise kaudu. Teenuse maksumuse kohta vaata siit.

Toetatud elamise teenus

Toetab isiku sotsiaalset toimetulekut ja integratsiooni temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu koos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades. Teenuse maksumuse kohta vaata siit.

Võta meiega ühendust